Praca tymczasowa

Konieczność optymalizacji wszelkich kosztów przedsiębiorstwa w tym również w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, jest obecnie standardem w każdej firmie. Dlatego też coraz powszechniejsze staje się stosowanie elastycznych form zatrudnienia pracowników.

Praca tymczasowa jest konsekwencją nowego spojrzenia kadry zarządzającej na problematykę zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Jak większość tego typu koncepcji, również i ta forma zatrudnienia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych oraz z krajów Europy Zachodniej. W Polsce popularność swoją zyskała od momentu uregulowania prawnego w 2003 roku ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Od tego momentu ta forma zatrudniania pracowników jest przedmiotem szczególnego zainteresowania także na naszym rynku, stając się jednym z głównych elementów nowoczesnego zarządzania personelem. Głównym zadaniem usługi pracy tymczasowej jest zoptymalizowanie zatrudnienia tj. dostosowanie wielkości zatrudnienia do bieżących oraz realnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Ta relatywnie nowa forma zatrudnienia, która cieszy się obecnie coraz większą popularnością w naszym kraju znajduje swe zastosowanie zwłaszcza w okresie, gdy mamy do czynienia z niepewnością i wahaniami koniunktury.

Na czym polega praca tymczasowa?

W najogólniejszej definicji pod postacią pracy tymczasowej kryje się korzystanie w swoim przedsiębiorstwie z pracowników zatrudnionych przez firmę zewnętrzną - Agencję Pracy Tymczasowej Akcja Job.

W projekcie pracy tymczasowej występują trzy strony:

 • Agencja Pracy Tymczasowej,
 • Pracownik Tymczasowy, który podpisuje umowę o pracę z agencją,
 • Pracodawca Użytkownik, do którego na podstawie stosownej umowy z agencją pracy, oddelegowywani są pracownicy tymczasowi.

Kiedy skorzystać z pracowników tymczasowych?

Praca tymczasowa cieszy się ogromną popularnością w firmach, gdzie występują wahania wielkości produkcji czy zleceń i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Pracodawcy korzystają z usług pracy tymczasowej gdy potrzebują dodatkowego personelu w związku ze zwiększoną liczbą zleceń, czy zwiększoną produkcją.

Pracowników tymczasowych zatrudnia się często do prac niezwiązanych z główną działalnością firmy, (np. do sprzątania, prac porządkowych, ochrony) czy w przypadkach gdy wystąpiło chwilowe zapotrzebowanie na wykonanie konkretnej pracy w krótkim okresie a pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń (np. uprawnień do prowadzenia wózków widłowych) czy kwalifikacji (np. zatrudnienie tłumacza). Praca tymczasowa jest dla wielu pracodawców idealnym rozwiązaniem w okresie wakacyjnym i urlopowym czy też w przypadku zastępstw etatowych pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich czy macierzyńskich.

Ta forma zatrudnienia jest również często stosowana w spółkach notowanych na giełdzie, gdzie wskaźniki zysków analizowane są co do ilości zatrudnionych przez spółki osób. Następstwem tego jest ograniczanie etatów. W tej sytuacji stosowanie leasingu pracowników jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników.

A kiedy przychodzi zastój…

W chwili obecnej jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie wiele „odchudzonych” po ostatnim kryzysie przedsiębiorstw staje przed nowym problemem braku pracowników. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników nie jest jednak łatwe w tak zmiennych warunkach rynkowych. Dlatego też, mając na uwadze nie tak dawne redukcje zatrudnienia menadżerowie boją się zatrudniać nowych pracowników w obawie przed niepewną przyszłością i zmienną koniunkturą.

Jak pokazują przykłady jednych z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw na rynku polskim jak i europejskim, aby uniknąć ryzyka związanego z niepewną sytuacją na rynku oraz wahaniami koniunktury, najlepiej jest korzystać z pracowników tymczasowych.

W przypadku spadku zamówień/produkcji – a więc chwilowej konieczności „cięcia” kosztów i redukcji zatrudnienia, nie ma konieczności zwolnień pracowników. Odpadają więc wszelkie związane z tym problemy oraz koszty odpraw. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na pracowników przestaje się jedynie korzystać z usługi agencji pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa tylko w dużych przedsiębiorstwach?

Powyższe przykłady pokazują, iż usługa pracy tymczasowej znajduje doskonałe zastosowanie zarówno w małych i średnich firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach zatrudniających setki pracowników. Forma prawna czy wielkość firmy nie są ograniczeniami w korzystaniu z usług pracowników tymczasowych.

Dlaczego warto?

Praca Tymczasowa daje liczne korzyści dla firma decydujących się na skorzystanie z tej usługi. Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników w oparciu o ten system, nie odbiegają od tych, związanych z „normalnym” zatrudnianiem.


Głównym celem jest redukcja kosztów personalnych. Odbywa się to wieloetapowo poprzez:

 • Przeniesienie na Akcję Job wszelkich czynności i obowiązków związanych z zatrudnieniem. Zleceniodawca czyli Pracodawca użytkownik zostaje odciążony od żmudnej obsługi administracyjno-kadrowej wybranej grupy pracowników. Wszelkie koszty obsługi kadrowo-płacowej oraz obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy przechodzą na Akcję Job.
 • Państwa Firma oszczędza czas i pieniądze, bo koncentruje się na swojej głównej działalności , a poszukiwaniem nowych pracowników w tym rekrutacją i selekcją zajmuje się Akcja Job.
 • Poprawie ulega także struktura kosztów (koszty osobowe zamieniają się w koszty usług obcych), zmniejszają się koszty pracy, a co za tym idzie – koszty produkcji.
 • Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników na skutek braku konieczności wynagradzania za czas gotowości do pracy jest również bardzo istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść pracy tymczasowej. Rozliczenie wynagrodzeń następuje na podstawie przepracowanych godzin, co zapewnia całkowitą kontrolę kosztów.
 • W wielu firmach ciężko jest oszacować zapotrzebowanie na pracowników, zwłaszcza jeżeli produkcja zależna jest od rynkowych czynników zewnętrznych (sezonowość, koniunktura gospodarcza). Dzięki pracy tymczasowej możliwe jest dokładne dostosowanie ilości zatrudnienia do bieżących i realnych potrzeb firmy, nawet w krótkich okresach czasu. Następstwem tego procesu jest minimalizacja kosztów pracy.
 • W przypadku leasingu pracowników tymczasowych koszty są znane z góry. Nie występują tutaj żadne koszty związane ze zwalnianiem pracowników (odprawy), czy koszty związane z okresami wypowiedzenia czy ewentualnym chorobowym.
 • W przypadku podpisania umów o pracę na czas określony, bardzo trudnym jest ich bezkosztowe rozwiązanie. Przy niepewnej sytuacji na rynku pracy i zmieniających się warunkach lepiej jest skorzystać z pracowników tymczasowych niż zawierać umowę o pracę na czas określony. W tym przypadku praca tymczasowa jest najlepszym narzędziem, w dodatku nie zobowiązującym danego przedsiębiorcy do podpisywania kosztownych umów o pracę.
 • Absencja urlopowa, czy chorobowa pracownika tymczasowego jest niezauważalna: w miejsce nieobecnego pracownika tymczasowego oddelegowywany jest inny pracownik mający za zadanie wykonywać tę samą pracę w takim samym zakresie i jakości jak jego poprzednik.
 • Pracodawca użytkownik nie musi udzielić zgody na urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.
 • Jeśli pracownik tymczasowy nie spełnia Państwa oczekiwań bądź też z innych przyczyn nie chcą już Państwo korzystać z jego usług wystarczy jedynie o tym fakcie poinformować agencję pracy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Agencja pracy ma możliwość wielokrotnego zatrudnienia i oddelegowania do pracy na Państwa rzecz dowolnej ilości pracowników zatrudnionych na czas określony.

Dodatkowo:

 • Gwarancja zastąpienia pracownika nie spełniającego oczekiwań innym pracownikiem o takich samych kwalifikacjach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Wypróbuj i zatrudnij. Leasing pracowniczy pozwala w relatywnie tani i efektywny sposób sprawdzić przyszłych pracowników bez konieczności ponoszenia zbędnego ryzyka. Jeśli pracownik tymczasowy spełni Twoje oczekiwania - możesz zatrudnić go na stałe w swoim przedsiębiorstwie bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Limity etatów. W niektórych przedsiębiorstwach, w związku z oszczędnościami funkcjonują systemy optymalizacji zatrudnienia, które zabraniają zatrudnianie większej liczby pracowników niż założona. Poprzez zatrudnianie pracowników tymczasowych ogranicza się liczbę etatów w przedsiębiorstwie. Jest to szczególne ważne przy limitach zatrudnienia a efektem tego jest wzrost wskaźnika dochodowości firmy liczonego na jednego pracownika.

Obowiązki Akcji Job wobec pracowników tymczasowych.

Akcja Job ma obowiązek formalnego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. ?Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę zlecenie możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy zatrudniona osoba nie pracuje w stałych godzinach i pod stałym nadzorem innego pracownika.

Ponadto, agencja pracy przejmuje na siebie obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz wszelkie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy (akta osobowe, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US itd.)

Obowiązki pracodawcy użytkownika wobec pracowników tymczasowych.

Do obowiązków Pracodawcy Użytkownika należy: przeprowadzenie szkolenia BHP, zapewnienie odzieży roboczej, nadzorowanie pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy Pracowników Tymczasowych. To wszystko. Całą resztę obowiązków przejmuje Akcja Job.

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych.

Stawka wynagrodzenia pracownika tymczasowego zależy od Pracodawcy Użytkownika.

Zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek poinformować agencję pracy tymczasowej o wynagrodzeniu za pracę, która ma być wykonywana przez pracownika tymczasowego (z uwzględnieniem regulaminu pracy lub np. zapisów w zakładowym układzie zbiorowym).

Należy także pamiętać, iż wynagrodzenie brutto pracownika tymczasowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych.

Pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każde 30 dni pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Pracownikowi Tymczasowemu udziela się urlopu w dni, które byłyby dniami roboczymi dla Pracownika.

 

Jeśli zatem macie Państwo do wykonania pracę:

 • O charakterze sezonowym, okresowym i związane z tym zmienne zapotrzebowanie na pracowników,
 • Której terminowe wykonanie przez Państwa pracowników etatowych nie byłoby możliwe,
 • Których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika,
 • Gdy Państwa pracownicy etatowi nie posiadają wymaganych zezwoleń, kwalifikacji (jednorazowe projekty),
 • Gdy w Państwa Firmie występuje absencja urlopowa bądź chorobowa,
 • Państwa Firma ma określony budżet zatrudnienia (limity etatów),
 • Gdy mamy do czynienia ze stanowiskami zagrożonymi rotacją pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pracy tymczasowej/leasingu pracowniczego.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 
 
 
projekt strony: feist.pl