Akcja Job

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO 2018

Nadrzędnym celem Akcja Job jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Akcja Job (dalej jako Akcja Job):

 • LIBRA EUROPE Sp. z o.o. – KRS 0000319080, siedziba: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 22/214
 • ALBEDO HR Sp. z o.o. – KRS 0000361388, siedziba: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 22/214
 • LOGISERVICE Sp. z o.o. – KRS 0000302218, siedziba: 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 21/48
 • EUROPAK Sp. z o.o. Sp. k. – KRS 0000604193, siedziba: 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 21/48
 • SFS INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k. - KRS 0000622275, siedziba: 05-500 Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
 • SFS PROJECTS Sp. z o.o. sp. k. - KRS 0000720043, siedziba: 05-500 Stara Iwiczna, ul. Nowa 6

 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem.

 OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI

W ramach działalności Grupy Akcja Job i wszystkich wchodzących w jej skład spółek zależnych wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji:

 • REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu wszystkich spółek z wykorzystaniem wspólnej bazy danych kandydatów do pracy
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział kadr i płac
 • KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona dla wszystkich spółek przez wspólny dział księgowości

 ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta
 • pracownicy wewnętrzni Akcja Job

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY 

 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych
 • realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem
 • prawnie uzasadniony interes Akcji Job

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH 

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

Ponadto informujemy że:

 • wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Akcja Job w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata.

W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem Akcja Job stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
 
 
 
projekt strony: feist.pl